ข้าวหอม

ข้าวหอมปทุมธานี 1

ข้าวหอมปทุม หรือ ข้าวหอมปทุมธานี 1 ที่ได้รับการปรับปรุง คิดค้น พัฒนาพันธุ์มาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จ...

ข้าวหอมใบเตย

ข้าวพันธุ์หอมใบเตย เป็นข้าวเจ้านาปีที่ปลูกในสภาพพื้นที่นาอาศัยน้ำฝนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ต่อมาศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท...